đã mua thành công tài khoản #18 với giá 1đ, đã mua thành công tài khoản #32 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #33 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #22 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #36 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #41 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #21 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #30 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #28 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #47 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #19 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #50 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #38 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #48 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #53 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #25 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #17 với giá 69.000đ, đã mua thành công tài khoản #46 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #52 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #63 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #56 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #44 với giá 200.000đ, đã mua thành công tài khoản #51 với giá 850.000đ, đã mua thành công tài khoản #72 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #23 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #55 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #61 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #66 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #26 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #7 với giá 120.000đ, đã mua thành công tài khoản #74 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #67 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #75 với giá 800.000đ, đã mua thành công tài khoản #57 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #71 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #73 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #76 với giá 1đ, đã mua thành công tài khoản #24 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #69 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #62 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #35 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #79 với giá 170.000đ, đã mua thành công tài khoản #64 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #20 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #10 với giá 100.000đ, đã mua thành công tài khoản #65 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #34 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #80 với giá 200.000đ, đã mua thành công tài khoản #37 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #9 với giá 120.000đ, đã mua thành công tài khoản #78 với giá 150.000đ, đã mua thành công tài khoản #29 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #70 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #31 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #84 với giá 600.000đ, đã mua thành công tài khoản #68 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #39 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #8 với giá 100.000đ, đã mua thành công tài khoản #5 với giá 100.000đ, đã mua thành công tài khoản #83 với giá 700.000đ, đã mua thành công tài khoản #82 với giá 2.500.000đ, đã mua thành công tài khoản #49 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #60 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #27 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #59 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #85 với giá 550.000đ, đã mua thành công tài khoản #89 với giá 400.000đ, đã mua thành công tài khoản #54 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #91 với giá 1.000.000đ, đã mua thành công tài khoản #87 với giá 300.000đ, đã mua thành công tài khoản #40 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #45 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #90 với giá 200.000đ, đã mua thành công tài khoản #97 với giá 350.000đ, đã mua thành công tài khoản #88 với giá 500.000đ, đã mua thành công tài khoản #77 với giá 60.000đ, đã mua thành công tài khoản #86 với giá 600.000đ, đã mua thành công tài khoản #93 với giá 1.500.000đ, đã mua thành công tài khoản #58 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #42 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #43 với giá 70.000đ, đã mua thành công tài khoản #81 với giá 3.000.000đ, đã mua thành công tài khoản #98 với giá 1.250.000đ, đã mua thành công tài khoản #103 với giá 650.000đ, đã mua thành công tài khoản #105 với giá 1.200.000đ, đã mua thành công tài khoản #100 với giá 1.100.000đ, đã mua thành công tài khoản #92 với giá 1.300.000đ, đã mua thành công tài khoản #102 với giá 1.100.000đ, đã mua thành công tài khoản #95 với giá 350.000đ, đã mua thành công tài khoản #94 với giá 1.250.000đ, đã mua thành công tài khoản #99 với giá 1.500.000đ, đã mua thành công tài khoản #108 với giá 650.000đ, đã mua thành công tài khoản #107 với giá 125.000đ, đã mua thành công tài khoản #110 với giá 700.000đ, đã mua thành công tài khoản #96 với giá 500.000đ, đã mua thành công tài khoản #101 với giá 2.250.000đ, đã mua thành công tài khoản #112 với giá 700.000đ, đã mua thành công tài khoản #111 với giá 350.000đ, đã mua thành công tài khoản #114 với giá 250.000đ, đã mua thành công tài khoản #106 với giá 1.000.000đ,
550.000đ